Uluslararası Acente Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Dış Ticarette Satış Sözleşmeleri

Dış ticarette satıcı, mal veya hizmeti sözleşme şartlarına uygun olarak alıcıya sunarken, alıcı da mal veya hizmetin bedelini satıcıya ödemektedir  Uluslararası ticari ilişkilerin ilk aşamasında satıcı ile alıcı aralarında görüşerek belli bir malın (veya hizmetin) alışverişinin yapılması hususunda niyetlerini ortaya koymaktadırlar. Her iki taraf arasında bir anlaşmaya ulaşıldığında yapılan bir sözleşme ile satıcının sözleşme konusu malı hazırlayıp sevk etmesi ve karşılığında ödemenin ne şekilde yapılacağı, rizikoların karşılıklı olarak nasıl paylaşılacağı, ortaya çıkması muhtemel bir uyuşmazlığın çözümlenmesinde izlenecek usul ve esasların belirlenmesi hususlarının kararlaştırılması zorunludur. Denizaşırı satışların ortaya çıktığı devirlerde, tarafları n satışa ilişkin ve aralarındaki hukuki ilişkiye uygulanmasını istedikleri birçok hususu (örneğin: masrafların paylaşımı, mallara ve taşımaya ait belgelerin tanzimi, sigorta, vb.) satış sözleşmesi kapsamına almalarını zorunlu kılmıştır. Bunlar, her bir parti mal veya satış ilişkisi için ve her bir tarafın istemlerine göre düzenlenen “bireysel (tekil) sözleşmeler”dir. Günümüzde alıcı ve satıcılar ihtiyaçlarına göre, uygulanmasını istedikleri hususları (masrafların paylaşımı, mallara ve taşımaya ait belgelerin tanzimi, sigorta, vb.) sözleşme kapsamına alarak şekillendirdikleri “bireysel sözleşmeleri” kullanmakta veya muhtelif milli veya uluslararası kuruluşlarca düzenlenen “tip sözleşmeler”e araları ndaki ilişkinin özelliklerine göre farklılıklar içeren hükümler ekleyerek “bireysel sözleşmeler” yapmaktadırlar.

Ülkelerde seri üretimlerin yaygınlaşması ve taşı ma alanındaki gelişmeler uluslararası satışları n artmasını sağlamış, aynı tür mal alan veya satan tarafları ayrıntılı hükümler içeren “bireysel sözleşmeler” yerine “tip sözleşmeler” yapmaya yönlendirmiştir. Özellikle aynı alanda çalı şan tacirlerin oluşturdukları ulusal ve uluslararası birlikler, meslek kuruluşları veya odalar yeknesak kurallar ve tip sözleşmeler hazırlamaktadırlar. Bu kuruluşlarca tarımsal ve hayvansal ürünler (şeker, pamuk, baharat, tekstil, kauçuk, vb.) ve muhtelif metaller, vb. konularda azırlanan ve tarafların istifadesine sunulan çok sayıda “tip sözleşmeler” mevcuttur.

 DIŞ TİCARETTE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

Ticari sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yorumlanması, sözleşmeye uygulanan kanunlara göre farklılık arz edebilir. Bu nedenle Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce-ICC), standart teslim şekillerini ifade eden ve ticari sözleşmelerde kullanılabilen bir dizi kavram geliştirmiştir. Uluslararası ticarette en çok kullanılan terimlerden (MTO tarafından hazırlanan yeknesak kurallar olan Incoterms’den) yararlanılması, ancak tarafların sözleşmede bu kurallara açıkça atıfta bulunulmasına (örneğin: CIF/İzmir-Incoterms 2000 gibi) bağlıdır.

Bir alım-satım sözleşmesi, sözleşmeye tarafolanlar arasında bağlayıcı bir anlaşmadır. Yetkili taraflar, belirli bir konu (mal), karşılıklı mutabakat ve karşılıklı yükümlülükler, bir sözleşmenin asli unsurlarıdır. Sözleşme, taraşar arasında varılan anlaşmanın sonucudur. Tipik bir iş ilişkisinde, taraflardan birinin yaptığı bir teklife, karşı tarafın bu teklifi koşulsuz olarak kabul ettiğini bildirmesiyle sözleşme oluşur. Tüm hukuki sistemlerde bir sözleşmenin şekillenmesi için temel prensip; teklif sahibinin bir teklifte bulunması, kendisine teklif yapılan tarafın bu teklifi kabul etmesi koşuludur. Dış ticaret işlemleri alıcı ve satıcının sözleşme yapması ile başlar. Yaygın olarak benimsenen ticaret prensiplerine göre bir tarafı n ileri sürdüğü şartları karşı tarafın yazılı olarak kabul etmesi halinde geçerli bir sözleşme yapılmış demektir. Sözleşmede, tarafların yükümlülükleri ve haklarının açık bir biçimde belirtilmesi zorunludur. Malların bir yerden başka bir yere taşınmasında hangi tarafın ne yükümlülüğü olduğu, yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde risklerin nasıl bölüşüleceği, taşıma sırasında malların kaybolması ve hasar görmesi halinde riskin hangi tarafa ait olacağı hususları sözleşmede açık olarak yer almalıdır. Diğer taraftan, hukuki açıdan alıcıya teslim olayının nasıl oluştuğu, yani hangi hal ve noktada satıcının yükümlülüklerini gerçekleştirmiş sayılacağı hususlarının standart kurallara bağlanması ve bu kuralların sözleşmelere aynen konması yerine kısaltı lmış biçimleriyle kullanılmaları ihtiyacı her zaman kendini göstermiştir. Değişik ülkeler ile ticaret yapan firmaların bu ülkede geçerli muhtelif uygulamalara bağlı kalmak yerine uluslararası düzeyde yeknesak bir uygulamayı tercih etmeleri de sözleşme kurallarının ortaya konulmasını süratlendirmiştir. Alım-satım konusu sözleşmelerin mutlaka yazılı olarak yapılması zorunludur. Zira yazılı sözleşmeler; tarafları bağlamaları nın yanı sıra, herhangi bir anlaşmazlı k durumunda da ispat evrakı vasfı nı taşımaktadırlar. Uygulamada, sözleşmelerin belli formatlarda olmasını zorlayıcı kurallar olmayıp, esasen bir çok firmanın bu konuda matbu formları da bulunmaktadır. Sözleşme metni, net ve detaylı olmalı ve her iki tarafça da istenen hususları kapsamalıdır. Çünkü usulüne uygun karşılıklı anlaşma ile düzenlenen bir sözleşme her iki tarafın haklarını korumaktadır. Bir alım-satım sözleşmesinde aşağıdaki hususlar mutlaka taraflarca karara bağlanmalıdır.

A – MALIN CİNSİ, NEV’İ VE KALİTESİ

Sözleşmelerde, alım-satım konusu olan malların cinsi, nev’i ve kalitesinin belirlenmesi gerekir. Bazı standart malların kalitesi (örneğin: kimyasal maddeler) genellikle spesifikasyonları bildiren tarafsız kontrol mercilerinin analizine göre belirlenirken, standart olmayan malları n kalitesinin ne şekilde olacağı ayrı ntılarıyla sözleşmede belirlenir. Özellikle kaliteye önem veren alıcı firmalar, kalite kontrolünün sevk öncesi uluslararası bir gözetim kuruluşunca yapılması koşulunu sözleşmeye dahil ettirmektedirler. Diğer taraftan, malın sevkiyat sırasında hasar görmeyecek şekilde ambalajlanması veya paketlenmesi de malın kalitesi kapsamına girdiği için bu hususun da sözleşmede yer alması gerekmektedir.

B – MALIN MİKTARI

Sözleşmede alım-satım konusu malın miktarının; adet, kilogram, ton, metrekare, litre, vb. ölçü birimleri ile net olarak sözleşmede yer alması şarttır. Öte yandan sözleşmede malın net, brüt ve dara ağırlığının da belirtilmesi zorunlu bulunmaktadır.

C – MALIN FİYATI

İhraç fiyatının belirlenmesi uluslararası alanda muhtelif şekillerde standartlaştırılmaya çalışılmış olup, bu konuda; ihraç malının teslim yerini temel alan satış türlerini kapsayan, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından uygulamaya konulan “Incoterms Kuralları”nın fiyatlama biçimleri (FOB, FAS, CFR, CIF, vb.) esas alınmaktadır.

D – MALIN TESLİM YERİ VE ZAMANI

Sözleşmede, sipariş konusu malın teslim yerinin belirtilmesi esastır. Çünkü teslim yerine kadar olan masraf ve rizikolar satıcıya, bu yerden itibaren masraf ve rizikolar ise alıcıya aittir. Öte yandan, sözleşmede, malın teslim zamanı (veya zamanları) özellikle belirtilmelidir. Satıcı, belirlenen zamanda alıcıya malı teslim etmelidir.

E – ÖDEME ŞEKLİ

Mal bedelinin satıcıya, alıcı tarafından ne şekilde ödeneceği hususu sözleşmede belirtilmelidir.

F – ÖDEME YERİ VE ZAMANI

Sözleşme konusu malın bedelinin ödenme yeri ve zamanı sözleşmede ödeme şeklinin saptanmasıyla kesinlik kazanır. Örneğin: peşin ödemede; satıcı malı sevk etmeden mal bedelini alabileceği gibi mal mukabili ödemede satıcı malları sevk etmekte, alıcı malları gümrükten çektikten sonra mal bedelini satıcıya transfer etmektedir.

G – ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Uluslararası ticari ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik çeşitli yöntemler mevcuttur. Taraflar, uyuşmazlığı aralarında görüşerek sonuçlandırabilir, uyuşmazlık bir ulusal mahkemeye (alıcı veya satıcının ülkesinde) götürülebilir ya da uluslararası tahkime gidilebilir. Uygulamada genellikle bu yöntemlerden hangisine müracaat edileceği satış sözleşmesinde belirtilir.

Tahkim (arbitration), bir uyuşmazlığın, tarafları n doğrudan seçeceği kişi (veya kişilerin) hakemliğinde verilecek kararlar ile giderilmesi yöntemi olup, bir diğer ifade ile, tarafları n, hakkında kanuni bir yasaklama bulunmayan, kamu düzenini ilgilendirmeyen, kendi istekleriyle özgürce hareket edebilecekleri işlerden dolayı aralarında çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümünü devlet yargısına başvurmak yerine kendi tercihleri ile belirledikleri bir (veya birkaç) kişiye bırakmak suretiyle sağlamalarıdır. Tahkimin uygulanabilmesi için, ticari sözleşmelerde, tahkim hususu açıkça belirtilmeli veya ayrı bir Takim Sözleşmesi yapılmalıdır.

Satıcı ve alıcı, sözleşme yaparken herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması halinde hangi tarafın hukuki mevzuatının uygulanacağı hususunu kararlaştırmalıdırlar. Ülkelerin “Milletlerarası Özel Hukuk” mevzuatı uyuşmazlık halinde uygulanacak kuralları belirlemesine rağmen, bu kurallar ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. Zira, bazı ülkelerin mevzuatı uygulanacak yasanın sözleşmenin düzenlendiği ülke mevzuatına tabi olması esasını getirmişken, bazı ülkeler alıcının bulunduğu ülke mevzuatının esas olduğunu kabul etmişlerdir. Dış ticarette satıcı ve alıcılar emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydıyla sözleşmelerine istedikleri hükümleri koymakta serbesttirler. Ticaret hukukunda “sözleşme özgürlüğ ü” diye isimlendirilen bu prensip geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Taraflar, hak ve yükümlülüklerini bir satış sözleşmesinde belirlerken ortak iradelerine uyan standart veya tek tip sözleşmelerden, muhtelif ticari kayıtlardan (örneğin; Incoterms 2000 veya Malların Uluslararası Satışına dair Birleşmiş Milletler Konvansiyonu hükümlerinden) veyahut mahalli örf ve adetlerden yararlanabilirler. Alım-satım konusu menkul malların sözleşmelerinin mutlaka yazılı olarak yapılması gereklidir. Yazılı sözleşmelerin, tarafları bağlamaları nın yanı sıra bir anlaşmazlık durumunda “ispat evrakı” vasfını taşıdığı, sözlü sözleşmelerin ise bu vasfının olmadığı açıktır. Ülkemizde başta ihracatçılarımız olmak üzere ithalatçılarımıza da finansal olanaklar temin eden Türk-Eximbank’ ın kısa vadeli ihracat kredisi sigortası programında da “ihracatçı sevkiyatı mümkün olduğu kadar yazılı belgelere dayandırarak yapmalıdır. Bu çerçevede, alıcı ile bir satış sözleşmesinin düzenlenmesi, ödeme vade ve şeklinin ve alıcı ile satıcının mutabık kaldığı sevkiyata konu mala ilişkin gözetim raporu düzenlenmesi hususlarının bu sözleşmede yer alması, siparişin yazılı ve ayrı ntılı olarak alınması ve alıcının kabulünü taşıyan bir senedin düzenlenmesi, zararın ortaya çıkması halinde, ihracatçının haklılığını kanıtlayan unsurlar olmakta ve büyük önem taşımaktadır” denilmektedir. Ayrıca, kredili olarak ithal edilecek malların ihracata yönelik malları n üretiminde kullanılması amacıyla ithalat finansman kredisinden yararlanmak isteyen Türk ithalatçı firmaları, öncelikle işlemin ticari esasları üzerinde ihracatçılar ile mutabakat sağlayarak, bunu tevsik eden ticari sözleşmeleri Türk Eximbank’a sunmak zorundadırlar.

SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE YARDIMCI SÖZLEŞMELER

Bir iş ilişkisi özellikle malla ilgili ise, satış sözleşmesinin yanı sıra bir dizi yardımcı sözleşme (ancillary contracts) yapma durumunu ortaya koymaktadır. Bu itibarla, satıcı aşağıdaki işlemleri de tamamlamak zorundadır.

Faaliyet:

  • Sipariş konusu mamullerin üretilmesi amacıyla finansman temini için birbankaya başvuru
  • İhracat kredi sigortası için başvuru
  • Vesaik gönderilmesi için bankaya başvuru
  • Malların sevki için başvuru
  • Malların sigortalanması için başvuru

Sözleşme:

* Banka ile kredi sözleşmesi

* İhracat kredi sigortası sağlayacak kuruluş ile sözleşme (Türk-Eximbank)

* Akreditif veya belgeli tahsilât için banka ile yapılacak sözleşme

* Nakliyeci şirket veya nakliye komisyoncusu ile yapılacak navlun veya eşya taşıma sözleşmesi

* Bir sigorta şirketi ile yapılan sözleşme

Dış Ticaret Sözleşmelerinde Yer Alması Gereken Ana Unsurlar

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE KURALLARI

ORTAK UYGULAMA  ESASLARI

SÖZLEŞMELERDE BULUNMASI GEREKEN ANA MADDELER.

TARAFLARIN İSİMLERİ-ADRESLERİ

Sözleşmeye taraf olan kişilerin Ticari sicil kaydındaki ve tescil edilmiş isim ve ünvanlarının tam ve kısaltılmamış olarak belirtilmesi,sözleşme metni içinde tarafların isimleri eğer kısaltılmış olarak kullanılacak ise ne şekilde belirtileceği.

Sözleşmeye imza atacak kişilerin tam yetkili olması ve sözleşme yapma ehliyetine sahip olması.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

Satılan mala  ilişkin olarak açık ve net bilgiler konu başlığında belirtilmesi gerekmektedir

Sözleşme konusu ürün adı ve teknik olarak tanımlamaya aracılık edecek bilgileri ve standartları belirtilecektir.

Alıcı tarafından talep edilecek özel koşullar ve eğer isteniyorsa numune gönderimi belirtilmesi gerekmektedir.

SÖZLEŞMEDEKİ TANIMLAR

Sözleşmeye taraf olacakların isim ve adresleri tam olarak yazıldıktan sonra sözleşme metni içinde kısaca nasıl belirtileceği.

Sözleşme konusu malın sözleşme metni içinde açıkça mal tanımı yapıldıktan sonra nasıl kısaca belirtileceği.

Eğer sözleşme metni içinde kısaltmalar yapılacaksa,önce tam olarak belirtildikten sonra kısaltmaların ne şekilde olacağının açıkça belirtilmesi.

SÖZLEŞME KONUSU MALIN MİKTARI

Satım konusu malın miktarının  sayı ve yazı ile belirtilmesi.

Birim ölçüleri ve toplam değerinin sözleşmede yer alması gerekir

Satış anından malın teslim edileceği ana kadar malın ağırlığında herhangi bir değişiklik olabilecekse  açıkça belirtilmelidir (canlı hayvan,likit ürünler, dökme mallar, taze sebze ve meyve, işlenmemiş ağaç ürünleri satımlarında Akr. işlemlerde ICC-500 Broşür Madde 39/b  +,- %5 kendiliğinden kabul edilir )Yaklaşık, takriben gibi bir ifade kullanılacaksa tolerans oranının akr. meblağı ve mal miktarında en fazla +,- %10;a kadar olacağı anlaşılacaktır.

                                 SÖZLEŞME KONUSU MALIN SATIŞ BEDELİ

Sözleşme konusu mal için ödenecek tutar sözleşmede rakkam ve yazıyla belirtilmesi gerekir.

Hangi ülkenin para birimiyle ödenecekse sözleşmede açıkça belirtilecektir.(ABD.DOLARI-KANADA DOLARI-AVUSTURALYA DOLARI) Gibi.

MASRAFLARIN,GİDERLERİN TARAFLAR ARASINDA  NASIL PAYLASILACAĞI

Incoterms 2000 de teslim şekillerindeki masrafların taraflar arasında ne şekilde paylaşılacağı açıkça belirtilmiştir.

Teslim şekilleri dışında oluşabilecek tüm masrafların (iç taşıma,yükleme,boşaltma forklıft masrafları gibi)kimler tarafından ödeneceği.

Banka masraflarının(akreditifli işlemlerde) finansman giderlerinin.

Vesaik (sevk evraklarının hazırlanışı)giderlerinin.

Genel giderlerin taraflar arasında dağılımının  açıkça sözleşmede belirtilmesi gerekir.

ÖDEME ŞEKLİ

Sözleşmenin tarafları uluslararası  hangi ödeme şeklini benimsiyorlarsa  açıkça belirteceklerdir.

Eğer ödeme şekillerinden uluslararası  broşürleri olanlar var ise belirtilmesinde yarar vardır. (ICC 500-ICC 522-ICC 590 Gibi).

TESLİM ŞEKLİ

Satım konusu malın teslimiyle ilgili  kurallarının belirtilmesi şarttır.

Teslim şekli ve teslim aşamalarındaki oluşacak masrafların kimler tarafından ödeneceğinin açıkça belirlenmesi gerekir.Teslim yerinin açıkça belirlenmesi şarttır

Teslim şekli kurallarını Milletler Arası Ticaret  Odası(INTERNATIONAL CHAMBER OF  COMMERCE) 01,01,2000 tarihinde yürürlüğe giren 560 sayılı yayını olan INCOTERMS-2000 ile belirlemiştir.Her iki tarafıda bağlayacak olan bu uluslararası kuralın uygulanabilmesi için  INCOTERMS-2000  göre bir teslim şeklinin belirlenmesi ve İNCOTERMS-2000 tabii olduğunun sözleşmede yazılması gerekir.

SEVK TARİHİ

Satıcının sattığı malı  alıcıya ulaştırılması amacıyla gönderdiği tarihtir.

Belirlenecek tarih belirgin ve açık olmalıdır eğer satıcının ülkesinde bir iç taşıma,ara taşıma var ise bu tarih değil nihai varış yerine yani alıcının varış yerine teslim edilmek üzere son taşıma vasıtasına veriliş tarihi olmalıdır.(akreditifli işlemlerde sevk sürelerine ilişkin ICC-500 de Madde 47 de yorumlar yapılmıştır)

GECİKME CEZASI

Alıcı ve satıcının hangi hallerde gecikme cezası uygulayacakları hangi faiz oranıyla faiz talep edecekleri ,faiz hesaplama şeklinin nasıl olacağını (basit faiz hesaplama yöntemi veya birleşik faiz yöntemi gibi)

Alıcının hangi oluşumlarda faiz isteme hakkının veya faiz ödeme durumunun oluşacağını

Satıcının faiz isteme hakkının veya faiz ödeme durumunun belirlenmesi

Faiz ödemelerinin ne zaman talep edileceği ve nasıl ödeneceği.

AMBALAJLAMA ve TAŞIMA ŞEKLİ

Sözleşmede sevk esnasında ambalajlama nasıl yapılacağı,satım konusu malın özelliğine göre açık ve net belirtilecektir.

Satım konusu malın ambalajlanmasında malın taşınmasına aracılık edecek sevk vasıtası veya vasıtalarının da (Çok şekilli taşıma – MULTIMODAL) belirlenmesinin önemi çok büyüktür.

Taşınacak mal ile ilgili belirlenecek vasıta ya göre ambalajlama yapılması gerekebilir.

GÖZETİM RAPORU

Sözleşme konusu malın miktarının,cinsinin kalitesinin,özellik itibariyle evsafa uygun olup olmadığının kontrol edilip yazılı olarak belirten tarafların karşılıklı olarak kararlaştırdıkları gözetim yapmakta yetkili Uluslar Arası Gözetim şirketi raporunun düzenlenmesi ilerde taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için önemli bir belgedir.

Gözetim raporu isteği alıcının talebine istinaden sözleşmelere girebilir.Gözetim raporuna ilişkin masraflar,talep eden tarafa ait olacağından alıcı tarafından ödenir.

MÜCBİR SEBEP,BEKLENMEYEN HAL ŞARTLARININ BELİRLENMESİ.

Tarafların sözleşme hükümleri ile bağlılığı, ahde vefa (verdiği sözde durma,anlaşmaya sadık kalma)prensibi ile ifade edilir.

Tarafların kendi isteği ve iradeleri dışında ortaya çıkabilecek bazı haller sözleşme konusunun yerine getirilmesini imkansız hale sokabilir.

Sözleşmenin yerine getirilememe nedenlerinin sözleşme metninin içinde belirtilerek,sözleşme feshinin veya sözleşme yenileme şartlarının açıkça belirlenmesinde hak ve borç ilişkisinin yargıya intikalinde daha etkili olacağı aşikardır.

SÖZLEŞMEDE HUKUK SEÇİMİ

Uluslararası ticari ve ekonomik sözleşmeler taraflarca belirlenecek bir hukuk sistemine tabii olmalıdır.

Tarafların sözleşmede düzenlemedikleri konular bu seçilen hukuk kuralları ile doldurulur ve seçilen hukuk sisteminin anlaşma hükümleriyle uyumlu olmalıdır.

Seçilen hukuk ile ihtilaf halinde başvurulacak yargı merciinin aynı olması öncelikle tercih edilmelidir.

SÖZLEŞMEDE SORUNLAR HALİNDE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İYİNİYET ÇÖZÜM-Sözleşmelerde çıkabilecek sorunların dışarıdan bir müdahale olmadan kendi aralarında görüşerek çözümünün olabileceği hususunun sözleşmede yer almasıdır.

UZLAŞMA-Ticari tahkimden bir önceki aşamadır veya alternatifidir.Uzlaşmada taraflar çözümü için dışardan bir şahıs veya şahısları devreye girmesini sağlar.Uzlaştırıcı bir hakem gibi devreye girerek tavsiyede bulunur yaptırım gücü yoktur nadiren bu yöntem belirlenir.Sözleşmede eğer isteniyorsa yazılı olması gerekir.

TAHKİM-Uluslararası ticaret uygulayıcıları tarafından (ICC)bağımsız ve tarafsız bir yargı mercii olarak tanımlanmaktadır.Ticari sözleşmelerde tarafların tahkim hususunu açıkça belirtmeleri gerekir.Bugün ülkelerde cereyan eden uluslararası ticaret ile ilgili hukuki sorunlar için pek çok ülke ‘Uluslararası tahkim kanunları’ çıkarmıştır.

SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA ONAYLANMASI

Sözleşmenin yapıldığı tarih.

Sözleşmenin imzalandığı yer.

Sözleşmenin kaç sayfadan oluştuğu.

Sözleşmenin kaç nüshadan oluştuğu.

Sözleşmeyi imzalayan tarafların kimin adına imzaladıkları,unvanları,yetki dereceleri ad ve soyadları

Fiili ehliyet sahibi,temsil yetkisine sahip kişilerin ıslak imzaları.Sözleşmenin bitiminde olması gerekmektedir.

SATIŞ SÖZLEŞMELERİ DIŞINDA YARDIMCI  SÖZLEŞMELER

BANKA İLE YAPMIŞ OLDUĞU KREDİ SÖZLEŞMESİ-Eğer sipariş konusu mamul üretilmesi amacıyla finansman temini için bankaya başvurur ise.

İHRACAT KREDİ SİGORTASI EDECEK KURULUŞ İLE İLGİLİ YAPTIĞI SÖZLEŞME-İhracat kredi sigortası için başvuru.

TÜRK EXIMBANK AKREDİTİF,BELGELİ TAHSİLAT İÇİN BANKA İLE

YAPILACAK SÖZLEŞME-Vesaiklerin gönderilmesi için bankaya başvuru.

NAKLİYE ŞİRKETİ VEYA NAKLİYE KOMİSYONCUSU İLE YAPILACAK NAVLUN VEYA EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ-Malların taşınması ile ilgili sözleşme.

SİGORTA SİRKETİ İLE YAPILAN SÖZLEŞME–                                  Malların sigortalanması konusunda yapılan nakliyat sözleşmesi.

Dış Ticarette Sözleşmeler ve Sözleşme Örnekleri Hakkında  Ayrıntılı Bilgi İçin;

http://www.akerpatent.com/marka%20word/sozlesmeler.pdf

Sözleşme Örnekleri İçin Tıklayınız.

http://www.disticaretkavramlari.com/304ngilizce-tuumlrkccedile-sat305351-soumlzle351mesi-oumlrne287i.html

Murat IŞIK