Hariçte İşleme Rejimi

Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihraç edilmesi faaliyetler sonucunda elde edilen ithal vergilerden tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Hariçte işleme rejimi, temel olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde üretimi veya tamiri yapılamayan eşyaların ithali yerine, ülkemizde üretilmiş girdilerden elde edilen ürünlerin daha ileri bir işleme faaliyetinin yurt dışında yapılarak geri ithal edilmesi, döviz tasarrufu sağlamaktadır.

Örneğin, Türkiye’de bulunmayan teknikler için diğer ülkelerde kullanılan teknikler kullanılarak üretilen ürünleri ithal etmek yerine ürünün sadece tekniği için hariçte işleme rejimi kapsamında diğer ülkelere gönderilmesi ve işlendikten sonra ithal edilmesi Türkiye açısından önemli ölçüde kazanç ve katma değer yaratır. Sadece teknolojilerden yararlanmak yanında, bazı işlemler ve işçiliklerin dış ülkelerde daha ucuz olması, yabancı üreticilerin Türk menşeli girdiler kullanarak üretim yapması gibi nedenlerle de kullanılmaktadır.

Hariçte İşleme rejiminden yararlanma şartları; Geçici ihracat eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması ve Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilememesi gerekmektedir, bu kriterler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Müsteşarlıkça veya ihracatçı birliklerinin genel sekreterliklerince yapılan değerlendirme sonucunda geçici ihracat eşyası ile ithal eşyasının GTİP koduna, adına ve verimlilik oranına göre belirlenen miktarı, değeri ve süresi belirlenerek, hariçte işleme izni verilmektedir. Hariçte İşleme izni 12 aydır.

Hariçte işleme izninin verilebilmesi için, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması, işlem görmüş ürünün geçici ihraç edilen eşyanın işlenmesi sonucu elde edildiğinin tespit edilebilir olması, Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik çıkarları olumsuz etkilenmemelidir.

Uygulanamayan bazı haller mevcuttur. Bunlar; İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan durumlarda. İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden, ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde bir mali avantaj sağlanan, serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz.

Murat IŞIK

Genel Müdür

#İhracat #dış_ticaret #ekonomi #ticaret #tim #birlik #tobb #igeme #gümrük #evrim #murat_ışık