Etik Kurallar

TEC ETİK KURALLARI

Bu Etik Kuralları TEC Headquarter tarafından düzenlenmiş ve açıklanmıştır. Kuralların amacı, TEC İhracat Merkezleri ahlaki değerlere uygun ve profesyonelce çalışmasını desteklemektir.

Bu Etik Kuralları, hem hükümlerine hem de özüne bağlı kalmayı açıklamış olan tüm TEC Headquarter Bölge Yöneticileri, Franchise’ları ve İhracat Danışmanları ile bu birimlere bağlı diğer ortak veya çalışanları (toplu olarak “TEC’e bağlı Profesyoneller” olarak anılacaktır) için bağlayıcıdır.

Etik Kuralları, TEC’e bağlı Profesyonellerin; genel işlemlerde, müşterileriyle aralarındaki ilişkilerinde ve TEC’e bağlı diğer Profesyoneller de dahil olmak üzere diğer İhracat Broker’ları ve İhracat Danışmanları (“İhracat Profesyonelleri”) aralarındaki ilişkilerde sergiledikleri davranışları konu alır.

TEC Headquarter, bu Etik Kurallarının TEC’e bağlı tüm Profesyonellere, TEC organizasyonunun ününü pekiştirecek ve TEC’in kamu tarafından ve sektördeki diğer profesyoneller tarafından ahlaki değerlere en bağlı, en profesyonel, en yetenekli, en tecrübeli ve en başarılı İhracat organizasyonu olarak tanınmasını sağlayacak şekilde çalışmaları için yol göstereceğini ümit etmektedir.

Madde 1 : TEC’e bağlı tüm Profesyoneller içinde bulundukları toplumda, kasabada, kentte, bölgede, şehirde ve ülkede İhracat sektörünü etkileyen tüm konuları takip edecektir.

Madde 2 : TEC’e bağlı tüm Profesyoneller, Haksız Rekabet Kanunu ve etik değerleri de dahil olmak üzere, ancak bu kanunla sınırlı kalmayacak şekilde, içinde bulundukları toplumda, kasabada, kentte, bölgede, şehirde ve ülkede İhracat sektörünü etkileyen tüm kanunlara, emirlere, kurallara, yönetmeliklere, kamu politikalarına, geleneklere, standartlara ve uygulamalara aşina olacaktır.

Madde 3 : TEC’e bağlı tüm Profesyoneller, kariyerlerinde ilerleme kaydetmek amacıyla, birer İhracat
Profesyoneli olarak kariyerleriyle ilgili teknoloji, araçlar, beceriler ve diğer konuları kapsayan düzenli,
periyodik eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve/veya bilgilendirme seminerlerine katılacaktır.

Madde 4 : TEC’e bağlı tüm Profesyoneller, içinde bulundukları toplumda çalışan İhracat Profesyonellerinin
kamuya ya da İhracat işinin güvenilirliğine zarar verebilecek uygulamalarını engellemeye çalışacaktır. Bu
politika çerçevesinde; sadece gerekli veya kaçınılmaz olduğunda veya diğer tüm uygun anlaşmazlık
çözümleme alternatiflerinin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda TEC’e bağlı Profesyoneller tarafından
yasal işlem başlatılacaktır.

Madde 5 : TEC’e bağlı hiçbir Profesyonel, bir başka İhracat Profesyoneline karşı haksız avantaj elde etmeye çalışamaz.

Madde 6 : TEC’e bağlı tüm Profesyoneller mesleki faaliyetlerinde diğer İhracat Profesyonelleri ile aralarında anlaşmazlık çıkmasını engellemeye çalışacaktır.

Madde 7 : TEC’e bağlı hiçbir Profesyonel, başkalarının yanında bir başka İhracat Profesyonelinin mesleki faaliyetlerini yermeyeceği gibi, kendisinden istenmedikçe bir başka İhracat Profesyonelinin işlemlerine ilişkin
fikir beyan etmeyecektir. Eğer TEC’e bağlı bir profesyonelin görüş beyan etmesi istenir ve TEC’e bağlı
profesyonel de yanıt vermenin uygun olacağını düşünürse, söz konusu görüş iş ahlakı ve nezaket kurallarına sıkıca bağlı kalınarak verilecektir.

Madde 8 : TEC’e bağlı Profesyoneller müşterilerinin menfaatlerini her zaman koruyarak yüceltecek, ancak aynı zamanda, işlemlerine taraf olan herkese adil davranacaktır.

Madde 9 : TEC’e bağlı hiçbir Profesyonel herhangi bir satıcıyı, alıcıyı, İhracat Profesyonelini ya da bir işleme taraf olan herhangi bir başka kişiyi yanlış yönlendirmeyecek, mesleki faaliyetlerinde yanıltıcı veya usulsüz uygulamalar gerçekleştirmeyecektir.

Madde 10 : TEC’e bağlı tüm Profesyoneller herhangi bir ürün veya hizmet ya da işlemle ilgili gerçekleri abartmaktan, saptırmaktan veya gizlemekten kaçınacak, ürün veya hizmet, bilgileri dahilindeki, değerini ya da kullanımını önemli ölçüde etkileyebilecek tüm kusurlarını ifşa edecektirler; öte yandan, TEC’e bağlı profesyoneller mülkteki saklı kusurları ortaya çıkarmak veya uzmanlık alanları dışındaki konularla ilgili tavsiyelerde bulunmak zorunda değildir.

Madde 11 : TEC’e bağlı Profesyoneller kamuya verilen reklamlarında (ilanlarında) veya temsillerinde doğru bilgiler verecek, halkı hiçbir şekilde kandırmayacak, yanlış bilgilendirmeyecektir.

Madde 12 : TEC’e bağlı hiçbir Profesyonel, bir müşteriye, kendi mali çıkarlarının söz konusu olduğu herhangi bir başka organizasyonun ya da ticari işletmenin hizmetlerinden yararlanmasını, söz konusu çıkarları dile getirmeksizin tavsiye edemez.

Madde 13 : TEC’e bağlı tüm Profesyoneller, müşterinin menfaatleri bunu gerektiriyorsa, müşterilerine hukuki danışmanlık hizmeti almalarını önerecektir.

Madde 14 : TEC’e bağlı Profesyoneller ırk, renk, din, cinsiyet, özür, ailevi durum ya da uyruk ile ilgili sebeplerden dolayı herhangi bir kimseye eşit düzeyde profesyonel hizmet vermeyi reddedemez. TEC’e bağlı Profesyoneller ırk, renk, din, cinsiyet, özür, ailevi durum ya da uyruk ile ilgili sebeplere dayalı olarak bir ya da birden fazla insan aleyhine ayrımcılık yapılmasını öngören plan ya da anlaşmalara taraf olamaz.

Madde 15 : TEC’e bağlı tüm Profesyoneller en azından genel olarak kamunun bir İhracat Profesyoneli ile çalışırken görmeyi beklediği hizmet yeterlik düzeyini karşılayacaktır. TEC’e bağlı hiçbir profesyonel mesleki uzmanlık alanının dışındaki konularla ilgili tavsiyelerde bulunmayacaktır.

Madde 16 : Alıcıyı temsil eden TEC’e bağlı bir Profesyonel, bu ilişkiyi satıcıyı temsil eden İhracat Profesyoneline mümkün olan ilk fırsatta açıklayacaktır.

Madde 17 : TEC’e bağlı tüm Profesyoneller, bir işlemin tamamlanmasına kadar tüm satın alım tekliflerini satıcılara objektif ve tarafsız bir şekilde, mümkün olduğunca çabuk bildirecektir.

Madde 18 : TEC’e bağlı Profesyoneller kabul edilmiş bir teklif olduğunu işbirliği arayışındaki Broker’lara veya İhracat Danışmanlarına açıklayacaktır.

Madde 19 : TEC’e bağlı tüm Profesyoneller, tüm tarafların haberi olmadan birden fazla taraftan ürün, hizmeti temsil edemezler ve anlaşma içerisine giremezler. Tüm anlaşmalar, hizmetler ve ürünler TEC headquarter tarafından yapılır ve belirlenir.

Madde 20 : TEC’e bağlı bir Profesyonel, eğer kendisi portföyü almış olan diğer TEC profesyonel ise satış başka bir İhracat Profesyonelinin işbirliği çabaları sonucu gerçekleşse bile, ürünü veya hizmeti “sattığını” iddia edebilir. Bununla birlikte, işlemler tamamlandıktan sonra, portföyü almış olan TEC profesyoneli işbirliği yaptığı başarı göstermiş diğer TEC proseyonelinin bu işlemdeki “işbirliklerinin”, “katılımlarının” veya “yardımlarının reklamını yapmaktan ya da benzeri temsillerde bulunmaktan alıkoyamaz.

Madde 21 : TEC’e bağlı Profesyoneller mümkün olan en yüksek ölçüde, İhracat Profesyonelleri ile müşterileri arasındaki İhracat işlemlerine ait mali yükümlülüklerin, taahhütlerin tarafların tam olarak anlaşmaya vardıkları şekliyle, doğru ve net ifadelerle yazılı ve noter onaylı ya da Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal şartlarına uygun olmasını sağlayacaktır.

Madde 22 : Bir işleme taraf olan bir kişi herhangi bir belgeye imza ya da paraf attığında TEC’e bağlı Profesyonel söz konusu tarafın imzalanmış ya da paraflanmış söz konusu belgenin bir nüshasını almasını sağlayacaktır.

Madde 23 : Bir satıcının tek yetkili temsilcisi olarak çalışan TEC’e bağlı Profesyonel diğer İhracat Profesyonellerine yapacağı işbirliği önerisine ilişkin tüm şartları ve koşulları önceden belirleyecektir. Diğer İhracat Profesyonelleri bu işbirliği önerisinin hizmet bedeli ödemesini de kapsadığını düşünmemelidirler. İşbirliğine konu olan ürün veya hizmete yönelik herhangi bir teklifin oluşmasından önce işbirliğine taraf olan İhracat Profesyonelleri hizmet bedellerinin ödenmesi ile ilgili hususları aralarında kararlaştırmış olmalıdırlar.

Etik Kurallarının ihlal edilmesi durumunda TEC Headquarter adil ve makul bir yaklaşımla hareket ederek gerekli gördüğü işlemleri başlatacaktır. Etik Kuralı ihlalleri aynı zamanda sözleşmeden kaynaklanan belli düzenlemelerin de ihlali anlamına gelebileceğinden, ihlalci TEC Profesyonelinin TEC organizasyonuyla ilişiğinin kesilmesiyle sonuçlanabilir. Bu Etik Kurallarının hükümleri her zaman ilgili kanunlara tabidir.

Etik Kurallarının herhangi bir hükmünün ilgili herhangi bir yasa, emir, kural veya yönetmelikle ters düşmesi durumunda bahse konu yasa, emir, kural veya yönetmelik üstün tutulacaktır. Bu Etik Kuralları TEC Headquarter tarafından değiştirilebilir. Etik Kuralları aynı zamanda, kuralların belli bir bölgedeki İhracat Profesyonellerinin geleneklerine ve genel uygulamalarına uymaları sağlanacak şekilde, o bölgede uygulanmak üzere TEC Headquarterın onayı alınarak ilgili Bölge Direktörü tarafından da değiştirilebilir. İşbu belgede kullanılan Etik Kuralları ifadesiyle her zaman, ileride değiştirilebilecek olan TEC Headquarter Etik Kuralları anılmaktadır.
İş bu belgeyle, aşağıda imzası bulunan şahıs, ileride değiştirilebilecek olan TEC Etik Kurallarının geçerliliğini kabul etmektedir